Algemene Voorwaarden Briqwise BV

Laatste update: 6 juni 2020

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna met hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Acceptatiebrief: een overeenkomst waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise aan Investeerder staan vermeld.
Briqwise: Briqwise BV en/of Briqwise Administratie BV.
Briqwise BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580867.
Briqwise Administratie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise Administratie BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580999.
Claim: de toezegging van Investeerder om een financiering te verstrekken.
Clubdeal: een Financiering die wordt verstrekt door meerdere Geldgevers gezamenlijk. Iedere Geldgever verstrekt een gedeelte van de Financiering.
Factorovereenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Geldgever en Briqwise Administratie BV, op grond waarvan Briqwise Administratie BV vorderingen tot periodieke betaling inzake rente en aflossing op de Financiering koopt.
Financiering: de lening die Geldgever op grond van de Financieringsovereenkomst verstrekt aan Geldnemer.
Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Geldnemer, een of meerdere Geldgevers en Briqwise Administratie BV waarbij een of meerdere Geldgevers een bedrag leent aan Geldnemer.
Geldgever: de Investeerder die een lening verstrekt.
Geldnemer: de Ondernemer die een lening ontvangt.
Hypotheekakte: de notariële akte waarbij een hypotheekrecht op een onroerende zaak wordt verleend aan Geldgever als zekerheid van de schuld van Geldnemer aan Geldgever.
Investeerder: een rechtspersoon of een meerderjarige natuurlijk persoon die bereid is om minimaal € 100.000,- te investeren in een financiering. Een Investeerder voldoet aan de criteria van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor een gekwalificeerde belegger en is een marktprofessionele partij.

Ondernemer: een rechtspersoon of een meerderjarig natuurlijk persoon die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent.
Optie: de Schriftelijke mededeling aan Briqwise waarin Investeerder aangeeft de intentie te hebben om een financiering te verstrekken.
Overeenkomsten: de overeenkomsten (inclusief bijlagen) die tussen Briqwise en Ondernemer/Geldnemer en/of Investeerder/Geldgever zijn gesloten.
Schriftelijk: communicatie per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Toestemmingsbrief: een overeenkomst waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise aan Ondernemer staan vermeld.
Vergoedingen: De op grond van de Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden en de Hypotheekakte door Ondernemer/Geldnemer en/of Investeerder/Geldgever aan Briqwise verschuldigde bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de Vergoedingen aan Briqwise te allen tijde exclusief BTW en/of overige belastingen en/of heffingen van overheidswege.
Website: De website briqwise.com en alle daaraan gelieerde (sub)pagina’s en/of (sub)domeinen.  

Artikel 2 Algemeen

2.1   Op de gehele (rechts)verhouding tussen Briqwise BV en Investeerder en/of Ondernemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2   Andere voorwaarden gelden niet tenzij schriftelijk overeengekomen met Briqwise BV.
2.3   Briqwise BV mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na publicatie op de Website. Investeerder en/of Ondernemer heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen tot het moment waarop deze in gaan.  

Artikel 3 Klant worden

3.1   Ondernemer en/of Investeerder moet voldoen aan de criteria van Briqwise om klant te worden. Indien dat niet het geval is heeft Briqwise het recht om Ondernemer en/of Investeerder zonder toelichting niet te accepteren als klant. In dat geval is Briqwise niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 4 Dienstverlening Briqwise BV

4.1   Onder de dienstverlening van Briqwise BV worden alle activiteiten verstaan gericht op het accepteren van klanten, op het verzamelen en verstrekken van informatie over financieringen en op het opstellen van documentatie.

Artikel 5 Dienstverlening Briqwise Administratie BV

5.1   Onder de dienstverlening van Briqwise Administratie BV worden alle activiteiten verstaan die voortvloeien uit de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst, de Hypotheekakte en de Algemene Voorwaarden Briqwise Administratie BV.

Artikel 6 Toestemmingsbrief

6.1 Ondernemer vraagt een financiering aan. Als Ondernemer voldoet aan de criteria om klant te worden, wordt de financieringsaanvraag beoordeeld door Briqwise BV op basis van door Briqwise BV gevraagde documenten, door Ondernemer verstrekte informatie en algemeen beschikbare informatie. De documenten en informatie moeten conform de eisen en instructies van Briqwise BV worden aangeleverd.
6.2 Na goedkeuring van de financieringsaanvraag stuurt Briqwise BV een Toestemmingsbrief aan Ondernemer.
6.3 Indien een Toestemmingsbrief door Ondernemer is geaccepteerd, kunnen de kerngegevens van de financiering op de Website geplaatst worden en kan informatie over de financiering door Briqwise BV beschikbaar gesteld worden aan één of meerdere Investeerders.
6.4 Indien, na acceptatie van de Toestemmingsbrief, de Financiering niet tot stand komt door toedoen of nalaten van Ondernemer is Briqwise niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor Ondernemer en/of Investeerder.
6.5 Briqwise BV is te allen tijde bevoegd een Toestemmingsbrief aan te passen en/of ongeldig te verklaren.
6.6 Indien een Ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Briqwise BV gemachtigd om de Toestemmingsbrief in te trekken. De Ondernemer is in dat geval een direct opeisbare vergoeding aan Briqwise BV verschuldigd zoals in de Toestemmingsbrief vermeld.

Artikel 7 Optie op een financiering  

7.1 Een Investeerder kan een Optie nemen op een financiering. Hierdoor wordt de financiering gedurende een door Briqwise BV te bepalen periode gereserveerd.
7.2 De regels die van toepassing zijn op het nemen van een Optie zijn opvraagbaar bij Briqwise BV.
7.3 Aan het nemen van een Optie kan een Investeerder geen rechten ontlenen.

Artikel 8 Claim van een financiering

8.1 Een Investeerder kan een Claim nemen op een financiering. Hierdoor geeft een Investeerder aan de financiering te willen verstrekken.
8.2 Na ontvangst van een Claim op een financiering door een Investeerder kan Briqwise BV de financiering toewijzen.
8.3 De regels die van toepassing zijn op het nemen van een Claim zijn opvraagbaar bij Briqwise BV.
8.4 Aan het nemen van een Claim kan een Investeerder geen rechten ontlenen.

Artikel 9 Acceptatiebrief

9.1 Na toewijzing van een financiering aan een Investeerder, ontvangt deze een Acceptatiebrief van Briqwise BV. Door rechtsgeldige ondertekening en retournering van de Acceptatiebrief aan Briqwise BV accepteert Investeerder de financiering en worden de benodigde gegevens voor het opstellen van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte verstrekt aan Briqwise BV.
9.2 Indien, na ondertekening van de Acceptatiebrief, door toedoen of nalaten van Investeerder een Financiering niet tot stand komt, is Investeerder een direct opeisbare vergoeding aan Briqwise BV verschuldigd zoals in de Acceptatiebrief vermeld.

Artikel 10 Clubdeal

10.1 Er is sprake van een Clubdeal indien een Financiering aan meerdere Investeerders is toegewezen.
10.2 Briqwise BV kan op de Website aangeven of een financiering verstrekt kan worden via een Clubdeal.
10.3 Een Financiering via een Clubdeal kan pas worden toegewezen als deze in zijn geheel is geclaimd.
10.4 Na toewijzing van een Clubdeal aan Investeerders, ontvangt iedere Investeerder een Acceptatiebrief van Briqwise BV. Door rechtsgeldige ondertekening en retournering van de Acceptatiebrief aan Briqwise BV accepteert Investeerder de financiering en worden de benodigde gegevens voor het opstellen van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte verstrekt aan Briqwise BV.
10.5 De Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte worden pas opgesteld wanneer Briqwise BV alle Acceptatiebrieven van Investeerders rechtsgeldig ondertekend heeft ontvangen.
10.6 De regels die van toepassing zijn op een Clubdeal zijn opvraagbaar bij Briqwise BV.

Artikel 11 Financieringsovereenkomst, Factorovereenkomst en Hypotheekakte

11.1 De Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte worden opgesteld op basis van de informatie in de Acceptatiebrief en de Toestemmingsbrief. Mocht er nog aanvullende informatie en/of documentatie noodzakelijk zijn dan dienen Ondernemer en/of Investeerder deze te verstrekken op verzoek van Briqwise BV en/of notaris.
11.2 De Hypotheekakte wordt gepasseerd bij de notaris nadat de Financieringsovereenkomst en de Factorovereenkomst zijn ondertekend.

Artikel 12 Hoofdelijke aansprakelijkheid

12.1 Als meerdere partijen als Geldnemer zijn opgenomen in de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk en zelfstandig gehouden de verplichtingen uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte in zijn geheel na te komen. Dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend:
(i) Het geheel van de Financiering jegens Geldgever;
(ii) De betalingsverplichtingen van Geldnemer, waaronder mede begrepen de betalingsverplichting ten aanzien van de eenmalige en periodieke Vergoedingen;
(iii) Andere Vergoedingen.

Artikel 13 Herziening van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte

13.1 Geldnemer en/of Geldgever kunnen Briqwise BV verzoeken een herziening van de leningsvoorwaarden te begeleiden. Hiervoor brengt Briqwise BV een vergoeding in rekening bij de partij die het verzoek indiende. De vergoeding is gelijk aan één procent (1%) van de op het moment van het indienen van het verzoek openstaande leensom, met een minimum van € 1.000,-. Eventuele notaris- en/of andere kosten voor het doorvoeren van de herziening zijn voor rekening van de partij die het verzoek tot herziening in heeft gediend.

Artikel 14 Vergoedingen

14.1 Voor de Dienstverlening van Briqwise BV kunnen eenmalige Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Ondernemers. Deze eenmalige Vergoedingen worden vermeld in de Toestemmingsbrief.
14.2 Voor de Dienstverlening van Briqwise BV kunnen eenmalige Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Investeerders. Deze eenmalige Vergoedingen worden vermeld in de Acceptatiebrief.
14.3 De in artikel 14.1 en artikel 14.2 genoemde eenmalige Vergoedingen worden door de notaris bij het passeren van de Hypotheekakte in rekening gebracht. De notaris zorgt voor betaling van deze eenmalige Vergoedingen aan Briqwise BV.
14.4 Indien een financiering in zijn geheel vervroegd wordt afgelost kan de in artikel 14.2 genoemde eenmalige Vergoeding in zijn geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd. De regels die van toepassing zijn op de restitutie worden vermeld in de Factorovereenkomst. De hoogte van de restitutie is afhankelijk van de hoogte van de eenmalige Vergoeding en de op het moment van de vervroegde aflossing reeds verstreken looptijd. Indien geen regels zijn vermeld in de Factorovereenkomst is geen sprake van restitutie.
14.5 Voor de Dienstverlening van Briqwise BV kunnen periodieke Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Ondernemers. Deze periodieke Vergoedingen worden vermeld in de Toestemmingsbrief.
14.6 Voor de Dienstverlening van Briqwise BV kunnen periodieke Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Investeerders. Deze periodieke Vergoedingen worden vermeld in de Acceptatiebrief.
14.7 De in artikel 14.5 en artikel 14.6 genoemde periodieke Vergoedingen worden door Briqwise BV maandelijks in rekening gebracht.
14.8 Alle overige eenmalige of periodieke Vergoedingen, boetes en andere kosten die voortvloeien uit de (rechts)verhouding tussen Briqwise BV en Investeerder en/of Ondernemer worden door Briqwise BV in rekening gebracht.
14.9 Alle Vergoedingen moeten door Ondernemer en/of Investeerder worden betaald op de door Briqwise BV aangehouden bankrekening.
14.10 Briqwise BV kan Vergoedingen en/of het betaalmoment van de Vergoedingen aanpassen. Aanpassingen treden in werking één (1) maand na een schriftelijke vooraankondiging.

Artikel 15 Opeisbaarheid van Vergoedingen  

15.1 Vanaf het moment dat de Financieringsovereenkomst is ondertekend en de Hypotheekakte bij de notaris is gepasseerd, zijn Ondernemer en Investeerder de Vergoedingen zoals vermeld in artikel 14.1 en artikel 14.2 opeisbaar verschuldigd.
15.2 De overige Vergoedingen zijn opeisbaar verschuldigd op het moment dat Briqwise BV deze in rekening heeft gebracht.
15.3 Na beëindiging, ontbinding of vernietiging van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en/of de Hypotheekakte blijven de opeisbaar geworden Vergoedingen verschuldigd.

Artikel 16 Niet-betaling van Vergoedingen

16.1 Indien een Vergoeding niet of niet op tijd betaald wordt, worden alle kosten in verband met de invordering in rekening gebracht. Daarnaast wordt een boete in rekening gebracht. Deze boete en kosten komen voor rekening van degene die ze veroorzaakt.
16.2 De hoogte van de in artikel 16.1 bedoelde boete is gelijk aan 10% van de verschuldigde Vergoeding voor iedere maand, of een gedeelte daarvan, dat er sprake is van verzuim. De boete kent een minimumbedrag van € 250,-.

Artikel 17 Informatieverstrekking

17.1 Ondernemer en/of Investeerder zullen Briqwise ten behoeve van de Dienstverlening van Briqwise BV en/of de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV tijdig correcte en volledige informatie aanleveren.
17.2 Ondernemer en/of Investeerder dienen Briqwise onmiddellijk op de hoogte te brengen van relevante gebeurtenissen, feiten en/of wijzigingen, waaronder doch niet uitsluitend:
(i) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die in verband met de Dienstverlening van Briqwise BV en/of de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV zijn verstrekt;
(ii) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte;
(iii) wijzigingen zoals een (beoogde) liquidatie van de onderneming, surseance van betaling, dan wel faillissement.
17.3 Ondernemer en Investeerder zijn verplicht eventuele onvolkomenheden in door Briqwise BV verstrekte informatie en documenten binnen twee (2) werkdagen na ontvangst Schriftelijk aan Briqwise BV door te geven.

Artikel 18 Persoonsgegevens

18.1 Briqwise verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit haar dienstverlening.
19.2 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, omzet- en/of winstderving, gewijzigde fiscale behandeling van een Financiering, schade door bedrijfsstagnatie of gevolgschade.
19.3 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor gebreken aan het onroerend goed of andere objecten waar zij met haar dienstverlening een rol heeft gespeeld.
19.4 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Ondernemer voortvloeiend uit de omstandigheid dat er geen Financiering wordt verstrekt door een Investeerder.
19.5 Eventuele aansprakelijkheid van Briqwise BV is beperkt tot maximaal € 500,- per klant.
19.6 Ondernemer en/of Investeerder zijn verplicht een vermeende schade Schriftelijk te melden aan Briqwise BV direct na het ontstaan hiervan. Ondernemer en/of Investeerder zijn verplicht om zoveel als mogelijk de schade te beperken.
19.7 Briqwise BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor tekortkoming(en) door derden waarvan Briqwise BV gebruikt maakt bij haar dienstverlening.
19.8 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad of gebaseerd is op een andere juridische grond.

Artikel 20 Vrijwaring

20.1 Ondernemer en/of Investeerder vrijwaren Briqwise BV van aanspraken van derden die verband houden met handelen of nalaten van Ondernemer en/of Investeerder. Ondernemer en/of Investeerder vrijwaren Briqwise BV tegen alle aanspraken van derden welke, direct of indirect, met de uitvoering van de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte samenhangen. Ondernemer en/of Investeerder vrijwaren Briqwise BV in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt door Ondernemer en/of Investeerder aan Briqwise BV.

Artikel 21 Overmacht

21.1 Indien Briqwise BV zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte wegens overmacht niet kan nakomen, is Briqwise BV niet aansprakelijk.
21.2 Onder overmacht wordt verstaan een aan Briqwise BV niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk of internet en andere stagnatie binnen de normale gang van zaken binnen Briqwise BV.
21.3 Briqwise BV is bevoegd de Overeenkomsten op te zeggen indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen (voort)duurt.

Artikel 22 Disclaimer

22.1 Briqwise BV is geen financiële instelling en bemiddelt en adviseert niet bij de in artikel 4 genoemde Dienstverlening.

Artikel 23 Geheimhouding

23.1 Ondernemer, Investeerder en Briqwise BV zijn gehouden om alle informatie met betrekking tot de in artikel 4 en artikel 5 genoemde dienstverlening geheim te houden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 24 Bewijs

24.1 Tenzij Ondernemer en/of Investeerder het tegendeel kan bewijzen, strekt de administratie van Briqwise BV tot volledig bewijs.

Artikel 25 Rechtskeuze en bevoegde rechter

25.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
25.2 Eventuele geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 26 Slotbepalingen

26.1 Ondernemer en/of Investeerder zijn verplicht Briqwise BV alle medewerking te verlenen opdat Briqwise BV kan (blijven) voldoen aan de op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
26.2 Indien er dringende redenen zijn dat Briqwise BV niet langer dienstverlening aan een Ondernemer en/of Investeerder kan bieden, is Briqwise BV bevoegd de overeenkomsten onmiddellijk te beëindigen. Onder dringende redenen wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: niet langer voldoen aan het (klant)acceptatiebeleid en vaststelling dat de Ondernemer en/of Investeerder heeft gehandeld in strijd met artikel 17.
26.3 Briqwise BV is te allen tijde bevoegd tot verrekening met eventuele vorderingen van Ondernemer en/of Investeerder op Briqwise BV.
26.4 Betalingsverplichtingen van Ondernemer en/of Investeerder jegens Briqwise BV kunnen niet worden opgeschort.
26.5 Schulden aan Briqwise BV mogen niet verrekend worden met vorderingen die Ondernemer en/of Investeerder op Briqwise BV heeft of meent te hebben.
26.6 De rechten van Ondernemer en/of Investeerder jegens Briqwise BV zijn, met uitzondering van overdracht tussen Briqwise BV en Briqwise Administratie BV, niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding.
26.7 Briqwise BV mag voor haar dienstverlening gebruikmaken van diensten van derden.
26.8 Briqwise BV kan en mag rechten en plichten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen en/of bezwaren ten behoeve van een derde.
26.9 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van nieuwe bepalingen onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed als mogelijk benadert.

Algemene Voorwaarden Briqwise Administratie BV
Laatste update: 6 juni 2020

Artikel 1 Definities

De in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten met hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis:

Acceptatiebrief: een overeenkomst waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise aan Investeerder staan vermeld.
Briqwise: Briqwise BV en/of Briqwise Administratie BV.
Briqwise BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580867.
Briqwise Administratie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise Administratie BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580999.
Factorloon: De periodieke vergoeding die Geldgever op grond van de Factorovereenkomst verschuldigd is aan Briqwise Administratie BV.
Factorovereenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Geldgever en Briqwise Administratie BV, op grond waarvan Briqwise Administratie BV Vorderingen tot periodieke betaling inzake rente en aflossing op de Financiering koopt.
Financiering: de lening die Geldgever op grond van de Financieringsovereenkomst verstrekt aan Geldnemer.
Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Geldnemer, een of meerdere Geldgevers en Briqwise Administratie BV waarbij een of meerdere Geldgevers een bedrag leent aan Geldnemer.
Geldgever: de Investeerder die een lening verstrekt.
Geldnemer: de Ondernemer die een lening ontvangt.
Hypotheekakte: de notariële akte waarbij een hypotheekrecht op een onroerende zaak wordt verleend aan Geldgever als zekerheid van de schuld van Geldnemer aan Geldgever.  
Initiële leensom: De leensom die bij aanvang van de Financieringsovereenkomst door Geldgever aan Geldnemer wordt verstrekt.
Investeerder: een rechtspersoon of een meerderjarige natuurlijk persoon die bereid is om minimaal € 100.000,- te investeren in een financiering. Een Investeerder voldoet aan de criteria van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor een gekwalificeerde belegger en is een marktprofessionele partij.
Ondernemer: een rechtspersoon of een meerderjarig natuurlijk persoon die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent.
Overeenkomsten: de overeenkomsten (inclusief bijlagen) die tussen Briqwise en Ondernemer/Geldnemer en/of Investeerder/Geldgever zijn gesloten.
Schriftelijk: communicatie per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Toestemmingsbrief: een overeenkomst waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise BV aan Ondernemer staan vermeld.
Vergoedingen: De op grond van de Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden en/of de Hypotheekakte door Ondernemer/Geldnemer en/of Investeerder/Geldgever aan Briqwise verschuldigde bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de Vergoedingen aan Briqwise te allen tijde exclusief BTW en/of overige belastingen en/of heffingen van overheidswege.
Vordering tot periodieke betaling van rente en aflossing: De vordering die Geldgever heeft op Geldnemer ten aanzien van de rente en aflossing die Geldnemer maandelijks verschuldigd is aan Geldgever zoals verwoord in de Financieringsovereenkomst.
Website: De website briqwise.com en alle daaraan gelieerde (sub)pagina’s en/of (sub)domeinen.  

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op de gehele (rechts)verhouding tussen Briqwise Administratie BV en Geldgever en/of Geldnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Andere voorwaarden gelden niet tenzij schriftelijk overeengekomen met Briqwise Administratie BV.
2.3 Briqwise Administratie BV mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na publicatie op de Website. Geldnemer en/of Geldgever heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen tot het moment waarop deze in gaan.

Artikel 3 Klant worden

3.1 Ondernemer en/of Investeerder moet voldoen aan de criteria van Briqwise om klant te worden. Indien dat niet het geval is heeft Briqwise het recht om Ondernemer en/of Investeerder zonder toelichting niet te accepteren. In dat geval is Briqwise niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 4 Dienstverlening Briqwise Administratie BV

4.1 Onder de dienstverlening van Briqwise Administratie BV worden alle activiteiten verstaan die voortvloeien uit de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst, de Hypotheekakte en de Algemene Voorwaarden Briqwise Administratie BV.

Artikel 5 Totstandkoming Factorovereenkomst

5.1 De Factorovereenkomst komt pas tot stand na ondertekening van de Financieringsovereenkomst naar vorm en inhoud ten genoegen van Briqwise Administratie BV.

Artikel 6 Uitwinning zekerheden

6.1 De opbrengsten van de uitwinning van de zekerheden worden geboekt op de door Briqwise Administratie aangehouden bankrekening.
6.2 De ontvangsten uit hoofde van de uitwinning van de zekerheden worden achtereenvolgens verrekend met:
(i) Aan Briqwise Administratie verschuldigde rente en kosten. Hieronder worden onder andere maar niet uitsluitend verstaan kosten die ten behoeve van de uitwinning van zekerheden door Briqwise Administratie zijn gemaakt, invorderingskosten, buitengerechtelijke incassokosten, kosten van ambtshandelingen en juridische kosten;
(ii) De restschuld van de Financiering uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte en de aan Briqwise Administratie overgedragen Vorderingen tot periodieke betaling van rente en aflossing uit hoofde van de Factorovereenkomst;
(iii) Overige vorderingen van Briqwise Administratie uit hoofde van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte.
6.3 De verrekening van de ontvangsten uit hoofde van de uitwinning van de zekerheden genoemd in artikel 6.2 sub (ii) zal pro-rata plaatsvinden waarbij de verhouding tussen de restschuld van de Financiering en de overgedragen Vorderingen tot periodieke betaling van rente en aflossing wordt vastgesteld op het moment van ontvangst van de opbrengst van de uitwinning van de zekerheden op de rekening van Briqwise Administratie;
6.4 Geldgever stemt ermee in dat de administratie van Briqwise Administratie beslissend is bij de vaststelling van de conform artikel 6.2 te verrekenen bedragen en de conform artikel 6.3 te bepalen verhouding. Geldgever is echter bevoegd om te bewijzen dat deze vaststelling onjuist is.
6.5 Briqwise Administratie en/of Geldgever zal bij uitwinning van de zekerheden trachten een zo hoog als mogelijke opbrengst te realiseren.

Artikel 7 Incasso

7.1 Briqwise Administratie BV verplicht zich er toe de incasso van de maandelijkse betaling van rente- en aflossing uit hoofde van de Financieringsovereenkomst via de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening te laten plaatsvinden.
7.2 Indien Geldgever en/of Geldnemer het vermoeden heeft dat hij onterecht gelden heeft ontvangen van Briqwise Administratie BV, is hij verplicht om hierover contact op te nemen met Briqwise Administratie BV. Onterecht ontvangen bedragen dienen door Geldgever en/of Geldnemer te worden teruggestort op de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening.
7.3 Geldnemer is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien een automatische incasso door Briqwise Administratie BV gestorneerd wordt.

Artikel 8 Vergoedingen  

Voor de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV kunnen eenmalige Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Geldnemers. Deze eenmalige Vergoedingen worden vermeld in de Toestemmingsbrief.
8.2 Voor de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV kunnen eenmalige Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Geldgevers. Deze eenmalige Vergoedingen worden vermeld in de Acceptatiebrief.
8.3 De in artikel 8.1 en artikel 8.2 genoemde eenmalige Vergoedingen worden door de notaris bij het passeren van de Hypotheekakte in rekening gebracht. De notaris zorgt voor betaling van deze eenmalige Vergoedingen aan Briqwise Administratie BV.
8.4 Indien een financiering in zijn geheel vervroegd wordt afgelost kan de in artikel 8.2 genoemde eenmalige Vergoeding in zijn geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd. De regels die van toepassing zijn op de restitutie worden vermeld in de Factorovereenkomst. De hoogte van de restitutie is afhankelijk van de hoogte van de eenmalige Vergoeding en de op het moment van de vervroegde aflossing reeds verstreken looptijd. Indien geen regels zijn vermeld in de Factorovereenkomst is geen sprake van restitutie.
8.5 Voor de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV kunnen periodieke Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Geldnemers. Deze periodieke Vergoedingen worden vermeld in de Toestemmingsbrief.
8.6 Voor de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV kunnen periodieke Vergoedingen in rekening worden gebracht bij Geldgevers. Deze periodieke Vergoedingen worden vermeld in de Acceptatiebrief.
8.7 De in artikel 8.5 en artikel 8.6 genoemde periodieke Vergoedingen worden door Briqwise Administratie BV maandelijks in rekening gebracht.
8.8 Alle overige eenmalige of periodieke Vergoedingen, boetes en andere kosten die voortvloeien uit de (rechts)verhouding tussen Briqwise Administratie BV en Geldnemer en/of Geldgever worden door Briqwise Administratie BV in rekening gebracht.
8.9 Alle Vergoedingen moeten door Geldnemer en/of Geldgever worden betaald op de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening.
8.10 Briqwise Administratie BV kan Vergoedingen en/of het betaalmoment van de Vergoedingen aanpassen. Aanpassingen treden in werking één (1) maand na een schriftelijke vooraankondiging.

Artikel 9 Opeisbaarheid van Vergoedingen  

9.1 Geldnemer is de Vergoedingen opeisbaar verschuldigd op het moment en onder de voorwaarden zoals in de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte bepaald.
9.2 Geldgever is de Vergoedingen opeisbaar verschuldigd op het moment en onder de voorwaarden zoals in de Factorovereenkomst bepaald.
9.3 De overige Vergoedingen zijn opeisbaar verschuldigd op het moment dat Briqwise Administratie BV deze in rekening heeft gebracht.
9.4 Na beëindiging, ontbinding of vernietiging van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en/of de Hypotheekakte blijven de opeisbaar geworden Vergoedingen verschuldigd.

Artikel 10 Niet-betaling van Vergoedingen  

10.1 Indien een Vergoeding niet of niet op tijd betaald wordt, worden alle kosten in verband met de invordering in rekening gebracht. Daarnaast wordt een boete in rekening gebracht. Deze boete en kosten komen voor rekening van degene die ze veroorzaakt.
10.2 De hoogte van de in artikel 10.1 bedoelde boete is gelijk aan 10% van de verschuldigde Vergoeding voor iedere maand, of een gedeelte daarvan, dat er sprake is van verzuim. De boete kent een minimumbedrag van € 250,-.

Artikel 11 Informatieverstrekking

11.1 Geldgever en/of Geldnemer zullen Briqwise Administratie BV ten behoeve van de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV tijdig correcte en volledige informatie aanleveren.
11.2 Geldnemer en/of Geldgever dienen Briqwise Administratie BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van relevante gebeurtenissen, feiten en/of wijzigingen, waaronder doch niet uitsluitend:
(i) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die in verband met de Dienstverlening van Briqwise Administratie BV zijn verstrekt;
(ii) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte;
(ii) wijzigingen zoals een (beoogde) liquidatie van de onderneming, surseance van betaling, dan wel faillissement.
11.3 Geldgever en/of Geldnemer zijn verplicht eventuele onvolkomenheden in door Briqwise Administratie BV verstrekte informatie en documenten binnen twee (2) werkdagen na ontvangst Schriftelijk aan Briqwise Administratie BV door te geven.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Briqwise verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit haar dienstverlening.
13.2 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, omzet- en/of winstderving, gewijzigde fiscale behandeling van een Financiering, schade door bedrijfsstagnatie of gevolgschade.
13.3 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor gebreken aan het onroerend goed of andere objecten waar zij met haar dienstverlening een rol heeft gespeeld.
13.4 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Ondernemer voortvloeiend uit de omstandigheid dat er geen Financiering wordt verstrekt door een Investeerder.
13.5 Eventuele aansprakelijkheid van Briqwise Administratie BV is beperkt tot maximaal € 500,- per klant.
13.6 Geldgever en/of Geldnemer zijn verplicht een vermeende schade Schriftelijk te melden aan Briqwise Administratie BV direct na het ontstaan hiervan. Geldgever en/of Geldnemer zijn verplicht om zoveel als mogelijk de schade te beperken.
13.7 Briqwise Administratie BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor tekortkoming(en) door derden waarvan Briqwise Administratie BV gebruikt maakt bij haar dienstverlening.
13.8 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad of andere juridische grondslag.

Artikel 14 Vrijwaring

14.1 Geldnemer en/of Geldgever vrijwaren Briqwise Administratie BV van aanspraken van derden die verband houden met handelen of nalaten van Geldnemer en/of Geldgever. Geldnemer en/of Geldgever vrijwaren Briqwise Administratie BV tegen alle aanspraken van derden welke, direct of indirect, met de uitvoering van de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte samenhangen. Geldnemer en/of Geldgever vrijwaren Briqwise Administratie BV in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt door Geldnemer en/of Geldgever aan Briqwise Administratie BV.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Indien Briqwise Administratie BV zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte wegens overmacht niet kan nakomen, is Briqwise Administratie BV niet aansprakelijk.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan een aan Briqwise Administratie BV niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk of internet en andere stagnatie binnen de normale gang van zaken binnen Briqwise Administratie BV.
15.3 Briqwise Administratie BV is bevoegd de Overeenkomsten en/of de Hypotheekakte op te zeggen indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen (voort)duurt.

Artikel 16 Disclaimer

16.1 Briqwise Administratie BV is geen financiële instelling en bemiddelt en adviseert niet bij de in artikel 4 genoemde Dienstverlening.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Geldgever, Geldnemer en Briqwise Administratie BV zijn gehouden om alle informatie met betrekking tot de in artikel 4 genoemde Dienstverlening geheim te houden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 Bewijs

18.1 Tenzij Geldnemer en/of Geldgever het tegendeel kan bewijzen, strekt de administratie van Briqwise Administratie BV tot volledig bewijs.

Artikel 19 Rechtskeuze en bevoegde rechter

19.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Eventuele geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Geldnemer en/of Geldgever zijn verplicht Briqwise Administratie BV alle medewerking te verlenen opdat Briqwise Administratie BV kan (blijven) voldoen aan de op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
20.2 Indien er dringende redenen zijn dat Briqwise Administratie BV niet langer dienstverlening aan een Geldnemer en/of Geldgever kan bieden, is Briqwise Administratie BV bevoegd de overeenkomsten onmiddellijk te beëindigen. Onder dringende redenen wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: niet langer voldoen aan het (klant)acceptatiebeleid en vaststelling dat de Geldnemer en/of Geldgever heeft gehandeld in strijd met artikel 11.
20.3 Briqwise Administratie BV te allen tijde bevoegd tot verrekening met eventuele vorderingen van Geldnemer en/of Geldgever op Briqwise Administratie BV.
20.4 Betalingsverplichtingen van Geldnemer en/of Geldgever jegens Briqwise Administratie BV kunnen niet worden opgeschort.
20.5 Schulden aan Briqwise Administratie BV mogen niet verrekend worden met vorderingen die Geldnemer en/of Geldgever op Briqwise Administratie BV heeft of meent te hebben.
20.6 De rechten van Geldnemer en/of Geldgever jegens Briqwise Administratie BV zijn, met uitzondering van overdracht tussen Briqwise BV en Briqwise Administratie BV, niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding.
20.7 Briqwise Administratie BV mag voor haar dienstverlening gebruikmaken van diensten van derden.
20.8 Briqwise Administratie BV kan en mag rechten en plichten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen en/of bezwaren ten behoeve van een derde.
20.9 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van nieuwe bepalingen onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed als mogelijk benadert.