Privacyverklaring

Laatste update: juni 2024

Inleiding

Briqwise BV (‘Briqwise’) maakt ten behoeve van haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. In dit document wordt beschreven welke persoonsgegevens we gebruiken en wat we daarmee doen.

We vinden het belangrijk dat we vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan.

Dit document is opgesteld op 1 juni 2018. Het meest actuele document is vermeld op de website (briqwise.com). We behouden ons het recht voor om het privacybeleid indien nodig te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening wordt akkoord gegaan met de inhoud van deze privacyverklaring. Door akkoord te gaan geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring en het privacybeleid.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Briqwise, door aan haar gelieerde ondernemingen en door derden die door Briqwise worden ingeschakeld ten behoeve van haar dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

Briqwise verwerkt uw persoonsgegevens na uw toestemming, na ontvangst van derden of op grond van een wettelijke plicht. (Persoons)gegevens kunnen door uzelf en/of door derden verstrekt worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van persoonsgegevens die beschikbaar zijn in het publieke domein.

Zonder toestemming worden uw persoonsgegevens niet verkocht of verhuurd aan derden.

Van welke persoonsgegevens kunnen we gebruik maken?

 1. NAW-gegevens
 2. E-mail adres
 3. Telefoonnummer
 4. Geslacht
 5. (Financiële) gegevens van een onderneming
 6. (Financiële) gegevens van een privé persoon
 7. Gegevens van het onderpand
 8. Betaalgegevens
 9. Gegevens over uw gebruik van onze dienstverlening
 10. Cookies en vergelijkbare registraties
 11. Statistische gegevens
 12. Gegevens over klachten
 13. Unsubscribe gegevens

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt, maar niet uitsluitend, ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Communicatie met u en met derden
 • Registratie in documenten en overeenkomsten
 • Beoordeling van financieringsaanvragen
 • Kredietbeoordeling
 • Aanbieding van financieringen aan (aspirant)-beleggers
 • Verstrekking van algemene informatie over financieringen (op website)
 • Verstrekking van specifieke informatie over financieringen (op verzoek)
 • Administratie en facturatie
 • Technisch mogelijk maken van onze dienstverlening
 • Verbetering van onze dienstverlening
 • Analyse
 • Onderzoek
 • Onderhoud
 • Beveiliging en tegengaan van fraude
 • Monitoring
 • Archivering

Beveiliging

Om verlies van, onrechtmatige toegang tot en/of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen neemt Briqwise maatregelen. Deze zijn zowel, maar niet uitsluitend, technisch en organisatorisch van aard. Het niveau van de beveiliging is passend gelet op de aard van de te beschermen gegevens en de risico’s die de verwerking daarvan met zich meebrengen. Er is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de realisatie van een passend beveiligingsniveau. Er worden geen overbodige persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt. Briqwise is niet verantwoordelijk voor het geheimhouden van gegevens waar zij niet van op de hoogte is zoals, maar niet uitsluitend, de door uzelf bepaalde gebruiksnamen en wachtwoorden.

Briqwise houdt zich voor de bewaring van uw persoonsgegevens aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard op grond van de hierboven genoemde doeleinden. Daarna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd bewaard.

Uw rechten

U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens die Briqwise ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt en/of verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen indien die onjuist zijn. Uiterlijk binnen 20 werkdagen wordt uw verzoek gehonoreerd. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Briqwise in strijd met deze verklaring kunt u bezwaar maken. Verzoeken ter zake het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan info@briqwise.com.

Beëindiging van de dienstverlening

U kunt het gebruik van onze dienstverlening op ieder moment beëindigen voor zover er op het gebied van wet- en regelgeving geen belemmeringen zijn. U kunt zichzelf afmelden voor het ontvangen van e-mailberichten en voor het gebruik van uw persoonlijke portal. Na beëindiging kunnen we uw gegevens gedurende een redelijke termijn bewaren voor archivering, back-up, statistische-, analytische- en onderzoeksdoeleinden.

Heeft u vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@briqwise.com.