Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Briqwise BV, versie 21 mei 2019

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna met hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Acceptatiebrief: een document waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise aan Investeerder staan vermeld. 
Beheerkosten: de vergoeding die Geldnemer aan Briqwise Administratie BV moet betalen conform deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief.
Briqwise: Briqwise BV en/of Briqwise Administratie BV.
Briqwise BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580867.
Briqwise Administratie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise Administratie BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580999.
Claim: de toezegging van Investeerder om een financiering te verstrekken.
Clubdeal: een Financiering die wordt verstrekt door meerdere Geldgevers gezamenlijk. Iedere Geldgever verstrekt een gedeelte van de Financiering. 
Factorovereenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Geldgever en Briqwise Administratie BV, op grond waarvan Briqwise Administratie BV vorderingen tot periodieke betaling inzake rente en aflossing op de Financiering koopt.
Financiering: de lening die Geldgever op grond van de Financieringsovereenkomst verstrekt aan Geldnemer.
Financieringsfee: de vergoeding die Ondernemer aan Briqwise BV is verschuldigd, conform deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief vanwege de totstandkoming van de Financiering.
Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Geldnemer en een of meerdere Geldgevers waarbij een of meerdere Geldgevers een bedrag leent aan Geldnemer.
Geldgever: de Investeerder die een lening verstrekt.
Geldnemer: de Ondernemer of meerderjarig natuurlijk persoon die een lening ontvangt. 
Hypotheekakte: de notariële akte waarbij Geldnemer een hypotheekrecht op een onroerende zaak verleent aan Geldgever als zekerheid van de schuld van Geldnemer aan Geldgever. 
Informatiememorandum: de door Briqwise BV ten behoeve van een beoogde Financiering vervaardigde rapportage. Deze rapportage wordt samengesteld op basis van algemeen beschikbare informatie en op basis van door Ondernemer verstrekte informatie.
Investeerder: een rechtspersoon of een meerderjarige natuurlijk persoon die bereid is om minimaal € 100.000,- te investeren in een financiering. Een Investeerder voldoet aan de criteria van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor een gekwalificeerde belegger en is een marktprofessionele partij.
Investeringsfee: de vergoeding die Investeerder aan Briqwise BV is verschuldigd, conform deze Algemene Voorwaarden en de Acceptatiebrief, bij de totstandkoming van de Financiering.
Notaris: de notaris waar de Hypotheekakte zal worden gepasseerd. 
Ondernemer: een rechtspersoon of een meerderjarig natuurlijk persoon die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent. 
Opdrachtbrief: een document waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise aan Ondernemer staan vermeld. 
Optie: de Schriftelijke mededeling aan Briqwise waarin Investeerder aangeeft de intentie te hebben om een financiering te verstrekken.
Overeenkomsten: de overeenkomsten (inclusief bijlagen) die tussen Briqwise en Ondernemer/Geldnemer of Investeerder/Geldgever zijn gesloten. 
Persoonlijke Zekerheden: de persoonlijke borgtocht op grond van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte die strekt tot zekerheid voor de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte.
Schriftelijk: communicatie per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
Vergoedingen: De op grond van de Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte door Ondernemer/Geldnemer en/of Investeerder/Geldgever aan Briqwise verschuldigde bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de Vergoedingen aan Briqwise te allen tijde exclusief BTW en/of overige belastingen en/of heffingen van overheidswege.
Website: De website www.briqwise.com en alle daaraan gelieerde (sub)pagina’s en/of (sub)domeinen.  
Zakelijke Zekerheden: de pand- en/of hypotheekrechten op grond van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte en enig andere bestaande en/of toekomstige pand- en hypotheekrechten die tot zekerheid strekken voor de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op de gehele (rechts)verhouding tussen Briqwise BV en Investeerder en/of Ondernemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Andere voorwaarden gelden niet tenzij schriftelijk overeengekomen met Briqwise BV.
2.3 Briqwise BV mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na publicatie op de Website. Investeerder en/of Ondernemer heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen tot het moment waarop deze in gaan.  

Artikel 3 Klant worden 

Ondernemer en/of Investeerder moet voldoen aan de criteria van Briqwise om klant te worden. Indien dat niet het geval is heeft Briqwise het recht om Ondernemer en/of Investeerder zonder toelichting niet te accepteren als klant. In dat geval is Briqwise niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 

Artikel 4 Dienstverlening Briqwise BV

Onder de dienstverlening van Briqwise BV worden alle activiteiten verstaan gericht op het tot stand komen, het wijzigen en het overdragen van de Financiering.

Artikel 5 Dienstverlening Briqwise Administratie BV

Onder de dienstverlening van Briqwise Administratie BV worden alle activiteiten verstaan die voortvloeien uit de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst, de Hypotheekakte en de Algemene Voorwaarden Briqwise Administratie BV.

Artikel 6 Opdrachtbrief

6.1 Ondernemer vraagt een financiering aan. Als Ondernemer voldoet aan de criteria om klant te worden, wordt de financieringsaanvraag beoordeeld door Briqwise BV op basis van door Briqwise BV gevraagde documenten, door Ondernemer verstrekte informatie en algemeen beschikbare informatie. De documenten en informatie moeten conform de eisen en instructies van Briqwise BV worden aangeleverd. 
6.2 Na goedkeuring van de financieringsaanvraag stuurt Briqwise BV een Opdrachtbrief aan Ondernemer.
6.3 Indien een Opdrachtbrief door Ondernemer is geaccepteerd, kan het Informatiememorandum door Briqwise BV beschikbaar gesteld worden aan één of meerdere Investeerders en kunnen de kerngegevens van de financiering op de Website geplaatst worden.
6.4 Indien, na acceptatie van de Opdrachtbrief, de Financiering niet tot stand komt door toedoen of nalaten van Ondernemer is Briqwise niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor Ondernemer en/of Investeerder. Tevens is Ondernemer een direct opeisbare vergoeding aan Briqwise BV verschuldigd zoals in de Opdrachtbrief vermeld.  
6.5 Briqwise BV is te allen tijde bevoegd een Opdrachtbrief aan te passen en/of ongeldig te verklaren. 
6.6 Indien een Ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Briqwise BV gemachtigd om de Opdrachtbrief in te trekken. De Ondernemer is in dat geval een direct opeisbare vergoeding aan Briqwise BV verschuldigd zoals in de Opdrachtbrief vermeld. 

Artikel 7 Optie op een financiering  

7.1 Investeerder kan een Optie nemen op een financiering door dit per e-mail aan te geven.
7.2 Briqwise BV registreert de volgorde van aanmelding van de Opties en bepaalt op basis van deze volgorde aan welke Investeerder de Optie wordt toegewezen. De Optie wordt toegewezen aan de Investeerder die als eerste de Optie heeft genomen.
7.3 De regels die van toepassing zijn op het nemen van een optie zijn opvraagbaar bij Briqwise BV.  
7.4 Indien een Optie niet binnen de door Briqwise BV gestelde termijn wordt omgezet in een Claim wordt de Optie toegewezen aan de eerstvolgende Investeerder die een Optie heeft genomen. Indien geen volgende Investeerder is aangemeld kan een financiering weer aangeboden worden op de Website.

Artikel 8 Claim van een financiering

8.1 Investeerder kan een Claim nemen op een financiering door dit per e-mail aan te geven. 
8.2 Briqwise BV registreert de volgorde van ontvangst van de Claims en bepaalt op basis van deze volgorde aan welke Investeerder een financiering wordt toegewezen. De Claim wordt toegewezen aan de Investeerder die als eerste een financiering claimt.
8.3 De regels die van toepassing zijn op het nemen van een claim zijn opvraagbaar bij Briqwise BV.  
8.4 Na toewijzing van een financiering aan Investeerder, ontvangt deze een Acceptatiebrief van Briqwise BV. Door rechtsgeldige ondertekening en retournering van de Acceptatiebrief aan Briqwise BV accepteert Investeerder de financiering en worden de benodigde gegevens voor het opstellen van de Overeenkomsten en de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte verstrekt aan Briqwise BV.
8.5 Indien, na ondertekening van de Acceptatiebrief, door toedoen of nalaten van Investeerder een Financiering niet tot stand komt, is Investeerder een direct opeisbare vergoeding aan Briqwise BV verschuldigd zoals in de Acceptatiebrief vermeld.

Artikel 9 Clubdeal

9.1 Er is sprake van een Clubdeal indien een Financiering aan meerdere Investeerders is toegewezen.
9.2 Briqwise BV kan op de Website aangeven of een financiering verstrekt kan worden via een Clubdeal.
9.3 Een Financiering via een Clubdeal kan pas worden toegewezen als deze in zijn geheel is geclaimd.  
9.4 Na toewijzing van een Clubdeal aan Investeerders, ontvangt iedere Investeerder een Acceptatiebrief van Briqwise BV. Door rechtsgeldige ondertekening en retournering van de Acceptatiebrief aan Briqwise BV accepteert Investeerder de financiering en worden de benodigde gegevens voor het opstellen van de Overeenkomsten, de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte verstrekt aan Briqwise BV.
9.5 De Overeenkomsten, de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte worden pas opgesteld wanneer Briqwise BV alle Acceptatiebrieven van Investeerders rechtsgeldig ondertekend heeft ontvangen. 

Artikel 10 Financieringsovereenkomst, Factorovereenkomst en Hypotheekakte 

10.1 De Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en de Hypotheekakte worden opgesteld op basis van de informatie in de Acceptatiebrief en de Opdrachtbrief. Mocht er nog aanvullende informatie en/of documentatie noodzakelijk zijn dan dienen Ondernemer en/of Investeerder deze te verstrekken op verzoek van Briqwise BV en/of Notaris.
10.2 De Hypotheekakte wordt gepasseerd bij de Notaris nadat de Financieringsovereenkomst en de Factorovereenkomst zijn ondertekend. 

Artikel 11 Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Als meerdere partijen als Geldnemer zijn opgenomen in de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk en zelfstandig gehouden de verplichtingen uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte in zijn geheel na te komen. Dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend:

  • Het geheel van de Financiering jegens Geldgever; 
  • De betalingsverplichtingen van Geldnemer, waaronder mede begrepen de betalingsverplichting ten aanzien van de Financieringsfee en Beheerkosten;
  • Andere Vergoedingen.

Artikel 12 Herziening van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte

Geldnemer en/of Geldgever kunnen Briqwise BV verzoeken de totstandkoming van een herziening van de leningsvoorwaarden te begeleiden. Hiervoor brengt Briqwise BV een vergoeding in rekening bij de partij die het verzoek indiende. De vergoeding is gelijk aan een procent (1%) van de op het moment van het indienen van het verzoek openstaande leensom, met een minimum van € 1.000,-. Eventuele notaris- en/of andere kosten voor het doorvoeren van de herziening zijn voor rekening van de partij die het verzoek tot herziening in heeft gediend. 

Artikel 13 Vergoedingen  

13.1 De eenmalige Vergoedingen ten behoeve van Briqwise BV bij de totstandkoming van een Financiering zijn: 
(i) voor Ondernemer: Financieringsfee;
(ii) voor Investeerder: Investeringsfee.
13.2 De in artikel 13.1 genoemde Vergoedingen worden door de Notaris bij het passeren van de Hypotheekakte in rekening gebracht. De Notaris zorgt voor betaling van deze Vergoedingen aan Briqwise BV.
13.3 Alle overige eenmalige of periodieke Vergoedingen, boetes en andere kosten die voortvloeien uit de (rechts)verhouding tussen Briqwise BV en Investeerder en/of Ondernemer worden door Briqwise BV in rekening gebracht.
13.4 Briqwise BV kan Vergoedingen en/of het betaalmoment van de Vergoedingen aanpassen. Aanpassingen treden in werking één (1) maand na een schriftelijke vooraankondiging.  

Artikel 14 Opeisbaarheid van Vergoedingen 

14.1 Vanaf het moment dat de Financieringsovereenkomst is ondertekend en de Hypotheekakte bij de Notaris is gepasseerd, zijn Ondernemer en Investeerder de vergoedingen zoals vermeld in artikel 13.1 opeisbaar verschuldigd.  
14.2 De overige Vergoedingen zijn opeisbaar verschuldigd op het moment dat Briqwise BV deze in rekening heeft gebracht.
14.3 Na beëindiging, ontbinding of vernietiging van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en/of de Hypotheekakte blijven de opeisbaar geworden Vergoedingen verschuldigd. 

Artikel 15 Niet-betaling van Vergoedingen   

15.1 Indien een Vergoeding niet of niet op tijd betaald wordt, worden alle kosten in verband met de invordering in rekening gebracht. Daarnaast wordt een boete in rekening gebracht. Deze boete en kosten komen voor rekening van degene die ze veroorzaakt.
15.2 De hoogte van de in artikel 15.1 bedoelde boete is gelijk aan 10% van de verschuldigde Vergoeding voor iedere maand, of een gedeelte daarvan, dat er sprake is van verzuim. De boete kent een minimumbedrag van € 250,-.

Artikel 16 Informatieverstrekking 

16.1 Investeerder en Ondernemer zullen Briqwise BV voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomsten en/of de Financiering tijdig correcte en volledige informatie aanleveren. 
16.2 Ondernemer dient Briqwise BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van relevante gebeurtenissen, feiten en/of wijzigingen, waaronder doch niet uitsluitend:
(i) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die Ondernemer in verband met (de totstandkoming van) de Overeenkomsten en/of de Financiering aan Briqwise BV heeft verstrekt en/of overige bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
(ii) wijzigingen zoals een (beoogde) liquidatie van de onderneming, surseance van betaling, dan wel faillissement.
16.3 Ondernemer en Investeerder zijn verplicht eventuele onvolkomenheden in door Briqwise BV verstrekte informatie en documenten binnen twee (2) werkdagen na ontvangst Schriftelijk aan Briqwise BV door te geven. 

Artikel 17 Persoonsgegevens

Briqwise verwerkt persoonsgegevens gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18 Aansprakelijkheid 

18.1 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit haar dienstverlening. 
18.2 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, omzet- en/of winstderving, gewijzigde fiscale behandeling van een Financiering, schade door bedrijfsstagnatie of gevolgschade.
18.3 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor gebreken aan het onroerend goed of andere objecten waar zij met haar dienstverlening een rol heeft gespeeld.
18.4 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Ondernemer voortvloeiend uit de omstandigheid dat er geen Financiering wordt verstrekt door een Investeerder.
18.5 Eventuele aansprakelijkheid van Briqwise BV is beperkt tot maximaal € 500,- per klant.  
18.6 Ondernemer en/of Investeerder zijn verplicht een vermeende schade Schriftelijk te melden aan Briqwise BV direct na het ontstaan hiervan. Ondernemer en/of Investeerder zijn verplicht om zoveel als mogelijk de schade te beperken. 
18.7 Briqwise BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor tekortkoming(en) door derden waarvan Briqwise BV gebruikt maakt bij haar dienstverlening.
18.8 Briqwise BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad of gebaseerd is op een andere juridische grond.

Artikel 19 Vrijwaring 

Ondernemer en/of Investeerder vrijwaren Briqwise BV van aanspraken van derden die verband houden met handelen of nalaten van Ondernemer en/of Investeerder. Ondernemer en/of Investeerder vrijwaren Briqwise BV tegen alle aanspraken van derden welke, direct of indirect, met de uitvoering van de Overeenkomsten samenhangen. Ondernemer en/of Investeerder vrijwaren Briqwise BV in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt door Ondernemer en/of Investeerder aan Briqwise BV.  

Artikel 20 Overmacht

20.1 Indien Briqwise BV zijn verplichtingen voortvloeiend over de Overeenkomst wegens overmacht niet kan nakomen, is Briqwise BV niet aansprakelijk.
20.2 Onder overmacht wordt verstaan een aan Briqwise BV niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk of internet en andere stagnatie binnen de normale gang van zaken binnen Briqwise BV.
20.3 Briqwise BV is bevoegd de Overeenkomsten op te zeggen indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen (voort)duurt.

Artikel 21 Disclaimer

Briqwise BV is geen financiële instelling en bemiddelt en adviseert niet bij de totstandkoming, wijziging en overdracht van financieringen. 

Artikel 22 Geheimhouding 

Ondernemer, Investeerder en Briqwise BV zijn gehouden om alle informatie met betrekking tot de in artikel 4 en artikel 5 genoemde dienstverlening geheim te houden tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 23 Bewijs 

Tenzij de Ondernemer en/of Investeerder het tegendeel kan bewijzen, strekt de administratie van Briqwise BV tot volledig bewijs.  

Artikel 24 Rechtskeuze en bevoegde rechter 

24.1 Alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
24.2 Eventuele geschillen die verband houden met Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 25 Slotbepalingen 

25.1 Ondernemer en/of Investeerder zijn verplicht Briqwise BV alle medewerking te verlenen opdat Briqwise BV kan (blijven) voldoen aan de op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
25.2 Indien er dringende redenen zijn dat Briqwise BV niet langer dienstverlening aan een Ondernemer en/of Investeerder kan bieden, is Briqwise BV bevoegd de Overeenkomsten onmiddellijk te beëindigen. Onder dringende redenen wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: niet langer voldoen aan het (klant)acceptatiebeleid en vaststelling dat de Ondernemer en/of Investeerder heeft gehandeld in strijd met artikel 16.
25.3 Briqwise BV is te allen tijde bevoegd tot verrekening met eventuele vorderingen van Ondernemer en/of Investeerder op Briqwise BV. 
25.4 Betalingsverplichtingen van Ondernemer en/of Investeerder jegens Briqwise BV kunnen niet worden opgeschort. 
25.5 Schulden aan Briqwise BV mogen niet verrekend worden met vorderingen die Ondernemer en/of Investeerder op Briqwise BV heeft of meent te hebben. 
25.6 De rechten van Ondernemer en/of Investeerder jegens Briqwise BV zijn, met uitzondering van overdracht tussen Briqwise BV en Briqwise Administratie BV, niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding.  
25.7 Briqwise BV mag voor haar dienstverlening gebruikmaken van diensten van derden.
25.8 Briqwise BV kan en mag rechten en plichten uit Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen en/of bezwaren ten behoeve van een derde. 
25.9 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van nieuwe bepalingen onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed als mogelijk benaderd.
Algemene Voorwaarden Briqwise Administratie BV, versie 21 mei 2019

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna met hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
Acceptatiebrief: een document waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise aan Investeerder staan vermeld. 
Beheerkosten: de vergoeding die Geldnemer aan Briqwise Administratie BV moet betalen conform deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief.
Briqwise: Briqwise BV en/of Briqwise Administratie BV.
Briqwise BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580867.
Briqwise Administratie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqwise Administratie BV, statutair gevestigd te Diepenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71580999.
Factorovereenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Geldgever en Briqwise Administratie BV, op grond waarvan Briqwise Administratie BV vorderingen tot periodieke betaling inzake rente en aflossing op de Financiering koopt.
Factorloon: bedraagt vijf/tiende procent (0,5%) exclusief BTW per jaar over het openstaande leenbedrag. 
Financiering: de lening die Geldgever op grond van de Financieringsovereenkomst verstrekt aan Geldnemer.
Financieringsfee: de vergoeding die Ondernemer aan Briqwise BV is verschuldigd conform deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief vanwege de totstandkoming van de Financiering.
Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Geldnemer en een of meerdere Geldgevers waarbij een of meerdere Geldgevers een bedrag leent aan Geldnemer.
Geldgever: de Investeerder die een lening verstrekt.
Geldnemer: de Ondernemer of meerderjarig natuurlijk persoon die een lening ontvangt. 
Hypotheekakte: de notariële akte waarbij Geldnemer een hypotheekrecht op een onroerende zaak verleent aan Geldgever als zekerheid van de schuld van Geldnemer aan Geldgever.  
Investeerder: een rechtspersoon of een meerderjarige natuurlijk persoon die bereid is om minimaal € 100.000,- te investeren in een financiering. Een Investeerder voldoet aan de criteria van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor een gekwalificeerde belegger en is een marktprofessionele partij.
Investeringsfee: de vergoeding die Investeerder aan Briqwise BV is verschuldigd conform deze Algemene Voorwaarden en het Acceptatiebrief vanwege de totstandkoming van de Financiering.
Ondernemer: een rechtspersoon of een meerderjarig natuurlijk persoon die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent.
Opdrachtbrief: een document waarin onder andere de voorwaarden van de dienstverlening door Briqwise BV aan Ondernemer staan vermeld.
Overeenkomsten: de overeenkomsten (inclusief bijlagen) die tussen Briqwise en Ondernemer/Geldnemer of Investeerder/Geldgever zijn gesloten. 
Persoonlijke Zekerheden: de persoonlijke borgtocht op grond van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte die strekt tot zekerheid voor de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte.
Schriftelijk: communicatie per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Vergoedingen: De op grond van de Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte door Ondernemer/Geldnemer en/of Investeerder/Geldgever aan Briqwise verschuldigde bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de Vergoedingen aan Briqwise te allen tijde exclusief BTW en/of overige belastingen en/of heffingen van overheidswege.
Website: De website www.briqwise.com en alle daaraan gelieerde (sub)pagina’s en/of (sub)domeinen.
Zakelijke Zekerheden: de pand- en/of hypotheekrechten op grond van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte en enige ander bestaande en/o toekomstige pand- en hypotheekrechten die tot zekerheid strekken voor de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op de gehele (rechts)verhouding tussen Briqwise Administratie BV en Geldgever en/of Geldnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Andere voorwaarden gelden niet tenzij schriftelijk overeengekomen met Briqwise Administratie BV.
2.3 Briqwise Administratie BV mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na publicatie op de Website. Geldnemer en/of Geldgever heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen tot het moment waarop deze in gaan

Artikel 3 Klant worden 

Ondernemer en/of Investeerder moet voldoen aan de criteria van Briqwise om klant te worden. Indien dat niet het geval is heeft Briqwise het recht om Ondernemer en/of Investeerder zonder toelichting niet te accepteren. In dat geval is Briqwise niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 

Artikel 4 Dienstverlening Briqwise Administratie BV

Onder de dienstverlening van Briqwise Administratie BV worden alle activiteiten verstaan die voortvloeien uit de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst, de Hypotheekakte en de Algemene Voorwaarden Briqwise Administratie BV.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomsten tussen Briqwise Administratie BV enerzijds en Geldgever en/of Geldnemer anderzijds komen pas tot stand na ondertekening van de Financieringsovereenkomst naar vorm en inhoud ten genoegen van Briqwise Administratie BV en na succesvolle afronding van de klantacceptatie.

Artikel 6 Uitwinning zekerheden 

6.1 De opbrengsten van de uitwinning van de zekerheden worden geboekt op de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening.
6.2 Ontvangsten uit hoofde van uitwinning van de zekerheden worden achtereenvolgens verrekend met: 
(i) Kosten en rente verschuldigd aan Briqwise Administratie BV; 
(ii) De aan Briqwise Administratie BV overgedragen vorderingen tot periodieke betaling uit hoofde van de Factorovereenkomst; 
(iii) Terugbetaling van de Financiering aan Geldnemer uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte;
(iv) Overige vorderingen van Briqwise Administratie BV uit hoofde van de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte.
6.3 Briqwise Administratie BV en/of Geldgever zal bij uitwinning van de Zekerheden trachten een zo hoog als mogelijke opbrengst te realiseren.

Artikel 7 Incasso

7.1 Briqwise Administratie BV verplicht zich er toe de incasso van de maandelijkse betaling van rente- en aflossing uit hoofde van de Financieringsovereenkomst via de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening te laten plaatsvinden.
7.2 Indien Geldgever en/of Geldnemer het vermoeden heeft dat hij onterecht gelden heeft ontvangen van Briqwise Administratie BV, is hij verplicht om hierover contact op te nemen met Briqwise Administratie BV. Onterecht ontvangen bedragen dienen door Geldgever en/of Geldnemer te worden teruggestort op de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening.
7.3 Geldnemer is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien een automatische incasso door Briqwise Administratie BV gestorneerd wordt.  

Artikel 8 Vergoedingen  

8.1 De periodieke Vergoedingen ten behoeve van Briqwise Administratie BV na de totstandkoming van een Financiering zijn:
(i) voor Geldnemer: Beheerkosten 
(ii) voor Geldgever: Factorloon
8.2 De in Artikel 8.1 genoemde Vergoedingen worden door Briqwise Administratie BV maandelijks in rekening gebracht.
8.3 Alle overige eenmalige of periodieke Vergoedingen, boetes en andere kosten die voortvloeien uit de (rechts)verhouding tussen Briqwise Administratie BV en Geldnemer en/of Geldgever worden door Briqwise Administratie BV in rekening gebracht.
8.4 Alle Vergoedingen moeten door Geldnemer en/of Geldgever worden betaald op de door Briqwise Administratie BV aangehouden bankrekening. 
8.5 Briqwise Administratie BV kan Vergoedingen en/of het betaalmoment van de Vergoedingen aanpassen. Aanpassingen treden in werking één (1) maand na een schriftelijke vooraankondiging.

Artikel 9 Opeisbaarheid van Vergoedingen  

9.1 Geldnemer is de Beheerkosten opeisbaar verschuldigd op het moment en onder de voorwaarden zoals in de Financieringsovereenkomst en Hypotheekakte bepaald.
9.2 Geldgever is het Factorloon opeisbaar verschuldigd op het moment en onder de voorwaarden zoals in de Factorovereenkomst bepaald. 
9.3 De overige Vergoedingen zijn opeisbaar verschuldigd op het moment dat Briqwise Administratie BV deze in rekening heeft gebracht. 
9.4 Na beëindiging, ontbinding of vernietiging van de Financieringsovereenkomst, de Factorovereenkomst en/of de Hypotheekakte blijven de opeisbaar geworden Vergoedingen verschuldigd. 

Artikel 10 Niet-betaling van Vergoedingen   

10.1 Indien een Vergoeding niet of niet op tijd betaald wordt, worden alle kosten in verband met de invordering in rekening gebracht. Daarnaast wordt een boete in rekening gebracht. Deze boete en kosten komen voor rekening van degene die ze veroorzaakt.
10.2 De hoogte van de in artikel 10.1 bedoelde boete is gelijk aan 10% van de verschuldigde Vergoeding voor iedere maand, of een gedeelte daarvan, dat er sprake is van verzuim. De boete kent een minimumbedrag van € 250,-.

Artikel 11 Informatieverstrekking 

11.1 Geldgever en/of Geldnemer zullen Briqwise Administratie BV voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomsten en/of de Financiering tijdig correcte en volledige informatie aanleveren. 
11.2 Geldnemer dient Briqwise Administratie BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van relevante gebeurtenissen, feiten en/of wijzigingen over Geldnemer, waaronder doch niet uitsluitend:
(i) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die Geldnemer in verband met (de totstandkoming van) de Overeenkomsten en/of de Financiering aan Briqwise Administratie BV heeft verstrekt en/of overige bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; 
(ii) wijzigingen zoals een (beoogde) liquidatie van de onderneming, surseance van betaling, dan wel faillissement. 
11.3 Geldgever en/of Geldnemer zijn verplicht eventuele onvolkomenheden in door Briqwise Administratie BV verstrekte informatie en documenten binnen twee (2) werkdagen na ontvangst Schriftelijk aan Briqwise Administratie BV door te geven. 

Artikel 12 Persoonsgegevens

Briqwise verwerkt deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit haar dienstverlening. 
13.2 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, omzet- en/of winstderving, gewijzigde fiscale behandeling van een Financiering, schade door bedrijfsstagnatie of gevolgschade.
13.3 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor gebreken aan het onroerend goed of andere objecten waar zij met haar dienstverlening een rol heeft gespeeld.
13.4 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Ondernemer voortvloeiend uit de omstandigheid dat er geen Financiering wordt verstrekt door een Investeerder. 13.5 Eventuele aansprakelijkheid van Briqwise Administratie BV is beperkt tot maximaal € 500,- per klant.  
13.6 Geldgever en/of Geldnemer zijn verplicht een vermeende schade Schriftelijk te melden aan Briqwise Administratie BV direct na het ontstaan hiervan. Geldgever en/of Geldnemer zijn verplicht om zoveel als mogelijk de schade te beperken. 
13.7 Briqwise Administratie BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor tekortkoming(en) door derden waarvan Briqwise Administratie BV gebruikt maakt bij haar dienstverlening.
13.8 Briqwise Administratie BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad of andere juridische grondslag.

Artikel 14 Vrijwaring 

Geldnemer en/of Geldgever vrijwaren Briqwise Administratie BV van aanspraken van derden die verband houden met handelen of nalaten van Geldnemer en/of Geldgever. Geldnemer en/of Geldgever vrijwaren Briqwise Administratie BV tegen alle aanspraken van derden welke, direct of indirect, met de uitvoering van de Overeenkomsten samenhangen. Geldnemer en/of Geldgever vrijwaren Briqwise Administratie BV in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt door Geldnemer en/of Geldgever aan Briqwise Administratie BV.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Indien Briqwise Administratie BV zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomsten wegens overmacht niet kan nakomen, is Briqwise Administratie BV niet aansprakelijk.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan een aan Briqwise Administratie BV niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk of internet en andere stagnatie binnen de normale gang van zaken binnen Briqwise Administratie BV. 
15.3 Briqwise Administratie BV is bevoegd de Overeenkomsten op te zeggen indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen (voort)duurt.

Artikel 16 Disclaimer

Briqwise Administratie BV is geen financiële instelling en bemiddelt en adviseert niet bij de in artikel 4 genoemde dienstverlening.

Artikel 17 Geheimhouding 

Geldgever, Geldnemer en Briqwise Administratie BV zijn gehouden om alle informatie met betrekking tot de in artikel 4 genoemde dienstverlening geheim te houden tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 18 Bewijs 

Tenzij Geldnemer en/of Geldgeven het tegendeel kan bewijzen, strekt de administratie van Briqwise Administratie BV tot volledig bewijs.

Artikel 19 Rechtskeuze en bevoegde rechter 

19.1 Alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Eventuele geschillen die verband houden met Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 20 Slotbepalingen 

20.1 Geldnemer en/of Geldgever zijn verplicht Briqwise Administratie BV alle medewerking te verlenen opdat Briqwise Administratie BV kan (blijven) voldoen aan de op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
20.2 Indien er dringende redenen zijn dat Briqwise Administratie BV niet langer dienstverlening aan een Geldnemer en/of Geldgever kan bieden, is Briqwise Administratie BV bevoegd de Overeenkomsten onmiddellijk te beëindigen. Onder dringende redenen wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: niet langer voldoen aan het (klant)acceptatiebeleid en vaststelling dat de Geldnemer en/of Geldgever heeft gehandeld in strijd met artikel 11.
20.3 Briqwise Administratie BV te allen tijde bevoegd tot verrekening met eventuele vorderingen van Geldnemer en/of Geldgever op Briqwise Administratie BV. 
20.4 Betalingsverplichtingen van Geldnemer en/of Geldgever jegens Briqwise Administratie BV kunnen niet worden opgeschort. 
20.5 Schulden aan Briqwise Administratie BV mogen niet verrekend worden met vorderingen die Geldnemer en/of Geldgever op Briqwise Administratie BV heeft of meent te hebben. 
20.6 De rechten van Geldnemer en/of Geldgever jegens Briqwise Administratie BV zijn, met uitzondering van overdracht tussen Briqwise BV en Briqwise Administratie BV, niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar en niet vatbaar voor verpanding.
20.7 Briqwise Administratie BV mag voor haar dienstverlening gebruikmaken van diensten van derden.
20.8 Briqwise Administratie BV kan en mag rechten en plichten uit Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen en/of bezwaren ten behoeve van een derde.
20.9 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van nieuwe bepalingen onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed als mogelijk benaderd.